top of page

Reglement

Wedstrijdreglement ZEEDUIVELS DIKSMUIDE 2022 (download als pdf)


1. Lidgeld en Inleggeld
Worden tot de wedstrijden toegelaten, alle leden die hun lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld per jaar bedraagt €15 per persoon en €10 voor -16-jarigen.
Per ledenwedstrijd moet inleggeld van €8 worden betaald voor de aanvang van de wedstrijd, -16-jarigen betalen €5.
Niet leden kunnen deelnemen aan slechts één wedstrijd, betalen geen inleggeld en komen niet in aanmerking voor een prijs. Deze deelnemers zijn op geen enkel moment verzekerd, en vissen op eigen risico.
Terugbetalen van lidgelden is niet mogelijk.
Lidgeld en inleggeld worden jaarlijks bepaald door het bestuur.
Bankrekening: BE03 3631 4758 9984 - Zeeduivels Diksmuide - 8600 Diksmuide


2. Aanduiding plaatsen
De aanduiding van de plaatsen zal gebeuren door loting. Deze loting zal plaats vinden tijdens de bestuursvergadering in het lokaal Normandie, Grote Markt 21, 8600 Diksmuide, de 1e dinsdag van de maand om 19u., voorafgaand aan de wedstrijd en mag door de leden bijgewoond worden.
Deze loting kan manueel of met een smartphone/computer programma.
De deelnemer is verplicht op deze plaats van loting te vissen.
Bisnummers worden gescheiden door minstens 1 plaats, tenzij anders gevraagd met een grondige reden.
Deelnemers met een beperking kunnen een bevoorrechte plaats aanvragen. Dit is een gemakkelijk bereikbare plaats zodat fysieke inspanning beperkt wordt.
Deelnemers met een bevoorrechte plaats kunnen echter geen bisnummer meer aanvragen met andere deelnemers.
Wanneer een deelnemer in de onmogelijkheid verkeert op deze plaats te vissen, doordat een niet deelnemende hengelaar weigert deze plaats vrij te laten, dan mag naar de dichtstbijzijnde vrije plaats worden opgeschoven, mits toestemming van het bestuur.
Op het staketsel in Nieuwpoort mag er gevist worden aan beide kanten. Het is niet toegelaten te vissen over de golfbreker aan de zeekant.


3. Begin en einde
Begin en einde van de wedstrijd worden aangegeven door een fluitsignaal of een vervangend signaal. De wedstrijden zullen stipt op het aangegeven uur beginnen en eindigen.
Geen enkele lijn mag in het water zijn 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
Tien minuten voor het einde van de wedstrijd zal een kort geluidsignaal te horen zijn. Op dat ogenblijk mag men slechts verder vissen met één hengel.
Bij het tweede signaal dient onmiddellijk de tweede lijn uit het water worden genomen.


4. Wedstrijd
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een emmer of een ander waterhoudend voorwerp, een schaar(tje) en een meetlat.
Er wordt gevist met twee hengels, elk voorzien van hoogstens twee enkelvoudige vishaken.
Het ter beschikking hebben van een reservehengel + molen zonder onderlijn is toegelaten.
Beaasde reserve-onderlijnen zijn toegelaten.
Ieder soort kunst- en natuurlijk aas is toegelaten met uitzondering van krab of onderdelen ervan.
Parels en blinkers op de onderlijn zijn toegelaten.
Het vissen met dobber of vlotter, drijvende parels zijn toegestaan.
Het voederen op de visplaats is verboden.
Het vissen met lood zonder ankers is toegelaten zolang men zijn buur niet hindert.
Iedere deelnemer moet op eigen krachten vissen. Er mag alleen hulp geboden worden bij het ophalen van een zware vangst.
Iedere visser moet zelf zijn onderlijnen met haken voorzien van aas.
Bij het inwerpen tijdens de strandwedstrijden is het toegelaten in het water te stappen tot kniehoogte.
De pendelworp voor grotere afstanden of een gelijkaardige werpmethode is niet toegelaten.


5. Gevangen vis
Iedere soort gevangen vis komt in aanmerking.
De vis mag op gelijk welke plaats gehaakt worden.
Afgeworpen onderlijnen, met vis beladen, die terug opgevist worden komen niet in aanmerking.
Bij verstrengelde lijnen mag de vis niet afgenomen worden, vooraleer uitgemaakt is, wie de eigenaar is van de gevangen vis.
Een vis die door twee of meer deelnemers is gehaakt wordt afgekeurd.
Een gehaakte vis bij het affluiten van de wedstrijd komt in aanmerking.
De gevangen vis moet direct in de emmer geplaatst worden.
De persoon die de vis vangt, moet die ter controle aanbieden bij zijn buur of de aanwezige wedstrijdcontroleur.
Indien een wedstrijdcontroleur aanwezig is, meet de visser de gevangen vis en de wedstrijdcontroleur doet de notering op de wedstrijdfiche. 
Indien geen wedstrijdcontroleur aanwezig op de wedstrijd, staat iedere visser in om de vis van zijn buur te meten, en te noteren op de wedstrijdfiche.
Vissers met bisnummer mogen elkanders gevangen vis niet meten noch noteren.
Hiervoor moet hij/zij beroep doen op de dichtstbijzijnde andere buur visser.
Wedstrijdfiches moeten correct en in alle eerlijkheid worden ingevuld, misbruiken worden niet getolereerd.
Iedere genoteerde vis moet ook door die buur afgetekend worden.
Een visser welke de vis verminkt (breekt) om zodoende een grotere lengte van de vis te bekomen zal worden uitgesloten.
Elk gevangen vis dient na meting onmiddellijk terug in het water worden gezet.

De visser kan zijn vangst behouden op eigen verantwoordelijkheid. De visser dient zich te houden aan recente Vlaamse, Federale en Europese regelgevingen, met in het bijzonder het tijdelijk meeneemverbod van bepaalde vissoorten. De club noch de bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke overtredingen. Indien de visser beslist de vangst te houden, knipt de buur of de wedstrijdcontroleur een stukje van de staartvin van de vis zodat eenzelfde vangst geen tweede keer kan aangeboden worden.
Na het eindsignaal indien geen wedstrijdcontroleur aanwezig is, zal elke deelnemer de wedstrijdfiche afgeven aan de
verantwoordelijke van het bestuur.
Deelnemers dienen deze wedstrijdfiche af te tekenen. Indien dit niet gebeurt, is er geen verhaal mogelijk qua aantal gevangen vissen of toegekende punten.


6. Meting op centimeters
De uitslag wordt als volgt berekend :
Is in Nieuwpoort of strandwedstrijden de gevangen vis 10 cm en meer, dan krijg je 1 punt per cm. Alle gevangen vis minder dan 10 cm zijn 1 punt waard. Het meten gebeurt van kop (met gesloten bek) naar staart. Alles boven de centimeter wordt naar boven afgerond.
Bijv.: 7 cm = 1 punt (geen 10 cm)
9,9 cm = 1 punt (geen 10 cm)
10 cm = 10 punten

10,1 cm = 11 punten

20 cm = 20 punten

22,5cm = 23 punten  

30 cm = 30 punten

32,9 cm = 33 punten

In Duinkerke moet de gevangen vis minstens 15 cm zijn.


7. Prijsuitreiking
Prijsuitreiking in het lokaal Normandie, Grote Markt 21, Diksmuide, meteen na de wedstrijd, tenzij andere mededeling.

Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn op de prijsuitreiking dan dient hij een vervanger aan te stellen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het niet afhalen van de prijs.


8. Winnaar wedstrijd en Clubkampioenschap
Kampioen, is de winnaar van het clubkampioenschap.
Koning, is diegene die de langste vis vangt (alle deelgenomen wedstijden komen hiervoor in aanmerking). Bij ex-aequo is er geen Koning.
Rode lantaarn, voor de laatste in het clubklassement die aan minstens 6
wedstrijden deelnam. Bij ex-aequo is er geen Rode lantaarn.
De winnaar van de wedstrijd is diegene met de meeste punten (1cm = 1 punt) op de wedstrijdfiche. In geval van ex-aequo primeert het grootst aantal vissen. Bij verdere ex-aequo primeert de langste vis en vervolgens lottrekking.
Voor het clubkampioenschap krijgt de winnaar 1 punt, 2e 2 punten, 3e 3
punten enz. Wie geen vis vangt krijgt het aantal punten van de laatste met vis +1 punt.
Bij ex-aequo in de wedstrijd krijgen de betrokken vissers in de rangschikking van het clubkampioenschap evenveel punten.
Inschrijven en niet meedoen, het aantal punten gelijk aan het aantal leden bij de
Zeeduivels die hun lidgeld hebben betaald.
Het clubkampioenschap omvat acht wedstrijden, waarvan zes wedstrijden met het beste resultaat in aanmerking komen.
De winnaar van het clubkampioenschap is diegene met het minst aantal punten.
In geval van ex-aequo primeert het totaal van de deelgenomen wedstrijden. Bij verdere ex-aequo primeert het grootst aantal vissen in alle deelgenomen wedstrijden en daarna de totale lengte in alle deelgenomen wedstrijden.
Bij nog gelijk volgt lottrekking in aanwezigheid van betrokken vissers.


9. Allerlei

Wedstrijden tijdens de wintermaanden kunnen worden afgelast naar aanleiding van zeer slechte weersvoorspellingen. Het bestuur zal in de week voorafgaand aan de wedstrijd, na raadpleging van de weersverwachtingen op de diverse kanalen, een beslissing nemen, en deze per email of GSM-bericht bezorgen aan de leden. Besteld aas kan dan worden afgebeld.
Tijdens de wedstrijd kan het bestuur de wedstrijd schorsen of vroegtijdig stoppen, ingevolge zeer slechte weersomstandigheden.
Oneerlijkheid moet terstond aan de bestuursleden medegedeeld worden.
Bestuursleden hebben het recht bij de deelnemers controles uit te voeren vóór, tijdens en na de wedstrijd.
Alle eventuele geschillen tijdens de wedstrijd worden beslecht door het bestuur.
Iedere visser, die betrapt wordt bedrog te plegen zal onmiddellijk door het bestuur in spoedvergadering bijeen, gehoord worden.
De sancties kunnen gaan tot blijvende schorsing.
Het is verboden afval of andere restanten op het staketsel of strand te werpen of achter te laten.
De club is in bezit van een verzekeringspolis die dekt indien nodig burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Het bestuur behoudt zich het recht, in geval van noodzaak, beslissingen te nemen die niet in het reglement zijn opgenomen.
Bij inschrijving/deelnemen aan de wedstrijd wordt veronderstelt dat men het reglement kent en onderschrijft.

Diksmuide 9 februari 2022

Reglement: About
bottom of page